środa, 17 listopada 2021 05:21

Rozpocznie się budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Znamy szczegóły

Autor Mirosław Haładyj
Rozpocznie się budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Znamy szczegóły

Zaporę na granicy Polski i Białorusi będą budowały duże firmy z szerokim doświadczeniem na rynku; umowy z wykonawcami zostaną zawarte do 15 grudnia i będą one w pełni jawne dla opinii publicznej; część granicy, na której powstanie zapora, zostanie podzielona na cztery odcinki; prace na poszczególnych odcinkach będą prowadzone jednocześnie w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę – to główne decyzje, jakie zapadły na pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.

Marek Chodkiewicz, pełnomocnik do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, przedstawił szczegóły techniczne zapory, która powstanie na granicy z Białorusią. Poinformował, że będzie to zapora oparta na konstrukcji stalowej.

- Przedsięwzięcie, które musimy zrealizować, jest inwestycją absolutnie strategiczną i priorytetową w kontekście bezpieczeństwa państwa i obywateli

– podkreślił Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez pełnomocnika, do 15 grudnia br. nastąpi podpisanie umów z firmami odpowiedzialnymi za budowę zapory. Umowy będą jawne, tak aby każdy obywatel mógł się z nimi zapoznać. Prace na samej granicy rozpoczną się jeszcze w tym roku. Planowany czas prac na granicy to 180 dni. Zapora ma powstać do końca pierwszego półrocza 2022 r.

Inwestycja będzie realizowana przez kilka firm jednocześnie na czterech odcinkach. W toku negocjacji pod uwagę – ze względu na rozmiar inwestycji i tempo prac - brane są duże firmy, rekomendowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Firmy te posiadają odpowiedni potencjał wykonawczy i dysponują specjalistycznym sprzętem. Ważne jest również dotychczasowe doświadczenie w dużych inwestycjach liniowych. Ze względu na pilny i strategiczny charakter tej inwestycji, warunkiem podpisania umów z wykonawcami będzie prowadzenie prac na granicy w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę.

Zapora powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie mierzyła 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na druga stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery).

Zespół ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej na dzisiejszym (15 listopada br.) posiedzeniu pozytywnie zaopiniował przedstawiony plan budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Zespół powstał na mocy ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Do zadań zespołu należy zapewnienie wsparcia komendantowi głównemu Straży Granicznej oraz monitorowanie i ocena realizacji inwestycji. Przewodniczącym zespołu został Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Członkami zespołu są:

- minister obrony narodowej lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;

- minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;

- minister właściwy do spraw budżetu lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;

- minister właściwy do spraw środowiska lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;

- minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub upoważniony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;

- zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, wyznaczony przez komendanta głównego Straży Granicznej;

- prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo upoważniony przez niego wiceprezes;

- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo upoważniony przez niego zastępca;

- Główny Geodeta Kraju albo upoważniony przez niego zastępca;

- szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo upoważniony przez niego zastępca;

- wojewoda podlaski albo upoważniony przez niego zastępca;

- wojewoda lubelski albo upoważniony przez niego zastępca;

- komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej albo jego zastępca;

- komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej albo upoważniony przez niego zastępca;

- pełnomocnik.

Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach zespołu na prawach członka innych przedstawicieli administracji rządowej.

Inf.: PAP/ MSWiA

Fot.: SG

Polska

Polska - najnowsze informacje