środa, 20 lipca 2022 12:21

Wystarczy dłużej pracować, żeby nie zapłacić podatku dochodowego

Autor Mirosław Haładyj
Wystarczy dłużej  pracować, żeby nie zapłacić podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie zrezygnowały z aktywności  zawodowej oraz nie dostają emerytury z ZUS,  mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

Ulga, czyli PIT-0, dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają jak i tych, którzy nie mają  ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej. Skorzystać z niego  mogą kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. lat pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS i  podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Zatem jest to ulga tylko dla osób, które pracują i nie pobierają emerytury, pomimo że już  osiągnęły wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej seniorzy, którzy  otrzymują pieniądze z ZUS i jednocześnie dorabiają.

Z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę dostawały, ale zawiesiły prawo do świadczeń.

Ulga dotyczy seniorów zatrudnionych na umowach o pracę i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Aby z niej skorzystać trzeba złożyć odpowiedni  wniosek do swojego pracodawcy. Pracujący emeryt uwzględnia  ulgę w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej, już na etapie zaliczek na podatek.

Suma przychodów  zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 nie może przekroczyć rocznie 85  528 złotych. Ponadto do dochodów, które podlegają opodatkowaniu według  skali podatkowej ponad limit 85 528 zł, ma zastosowanie  kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim  przypadku PIT-0 dotyczy przychodu w wysokości 115 528 zł brutto (85 528  zł + 30 tys.).

Zwolnione z podatku  są m.in. dochody ze stosunku pracy, z umów zlecenia (o których mowa w  art. 13 pkt. 8 ustawy PIT) i z pozarolniczej działalności gospodarczej,  opodatkowane według skali, stawką liniową oraz  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga nie dotyczy przychodów:

  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
  • z umów o dzieło oraz z praw autorskich (nie dotyczy to przychodów z tego tytułu uzyskanych w ramach umowy o pracę),
  • zwolnionych z podatku dochodowego (np.  diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej czy też świadczeń  sfinansowanych z ZFŚS),
  • tych, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Inf.: ZUS

Polska

Polska - najnowsze informacje