środa, 14 lipca 2021 13:42

Pakiet legislacyjny „Fit For 55” Komisji Europejskiej w ocenie ekspertów Koalicji Klimatycznej

Autor Artykuł partnera
Pakiet legislacyjny „Fit For 55” Komisji Europejskiej w ocenie ekspertów Koalicji Klimatycznej

W środę, 14 lipca Komisja Europejska opublikuje pakiet  legislacyjny „Fit For 55”. Jego celem jest dostosowanie podstawowych  przepisów UE dotyczących klimatu i energii do nowego unijnego celu  redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. W  ocenie przedstawicieli Koalicji Klimatycznej, już teraz UE oraz rządy  wszystkich państw członkowskich, w trosce o zdrowie i życie swoich  obywateli, muszą podejmować działania, które będą zgodne z zapisami  porozumienia paryskiego i ograniczą wzrost temperatury do 1,5°C. Nowy  unijny cel, choć bardziej ambitny od poprzedniego, wciąż jest  niewystarczający.

Komentarze ekspertek i ekspertów Koalicji Klimatycznej:

Mitem jest twierdzenie, że cele polityki  klimatycznej UE są ambitne. Są daleko niewystarczające. Nie zapewniają  bowiem powstrzymania wzrostu średniej temperatury na poziomie poniżej  1,5°C. Nie gwarantują więc bezpieczeństwa klimatycznego ani  społeczeństwu, ani gospodarce. Musimy zwiększyć ambicje w zakresie  ograniczania emisji we wszystkich sektorach: energetyce, transporcie,  budownictwie, rolnictwie i in. Jeśli chcemy być bezpieczni, jeśli zależy  nam na naszych dzieciach, musimy doprowadzić do neutralności  klimatycznej nie później niż w 2040 roku. Koalicja Klimatyczna wzywa  polityków i przedstawicieli biznesu, aby wreszcie się obudzili i podjęli  rzeczywiste decyzje i działania, a nie tylko udawali, że coś robią – podkreśla prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.
Punktem odniesienia do działań Komisji Europejskiej muszą być  sugestie nauki oraz ustalenia z Paryża, gdyż inaczej skala i siła  ekstremów klimatycznych takich jak fale tropikalnych upałów, czy  wyjątkowe silne burze wraz z nawalnymi deszczami i huraganowymi  wiatrami, przyczyniające się do podtopień i zniszczeń, staną się budzącą  grozę codziennością, powodując coraz trudniejsze warunki do życia  dzisiaj i coraz bardziej niepokojącą przyszłość dla naszych dzieci i  wnuków. Dlatego konieczna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w  okresie 1990 - 2030 o co najmniej 65%, a doprowadzenie do neutralności  klimatycznej to już nie rok 2050, ale 2040. Taka jest konieczność chwili  – tłumaczy dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej.
Gwałtowne zjawiska, ulewy, fale upałów, to  kolejne sygnały nasilającego się kryzysu. Coraz częściej widzimy je  wokół siebie, w naszym regionie, naszym mieście, nie tylko na ekranie  telewizora. Dlatego przyjęcie pakietu nowych regulacji wzmacniających  politykę klimatyczną jest nie tylko koniecznością, ale tak naprawdę  minimum tego, co politycy muszą zrobić. Wszystkie państwa członkowskie,  łącznie z Polską, powinny dążyć do dalszego wzmacniania przedstawionych  przez Komisję propozycji. I z pewnością nasze władze nie mają też prawa  blokować proponowanych rozwiązań, ani osłabiać celów. Nie, jeśli  naprawdę cenią i chcą chronić zdrowie i życie obywateli. Zamiast tego  powinni skupić się, wraz z innymi europejskimi decydentami, na szukaniu  takich rozwiązań i doprecyzowaniu ujętych w pakiecie regulacji w taki  sposób, by jak najszybciej zredukować emisje we wszystkich sektorach  gospodarki. I muszą przy tym zapewnić zgodność wdrażania z zasadami  sprawiedliwości społecznej – komentuje Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspertka Koalicji Klimatycznej.
Pakiet „Fit for 55” to krok we właściwym kierunku,  ale oczekujemy bardziej zdecydowanych działań i zwiększenia ambicji  klimatycznych. W Unii Europejskiej nie może być miejsca dla paliw  kopalnych. Regulacje nie mogą stwarzać żadnych zachęt do stosowania  „wysokoemisyjnych” paliw kopalnych i paliw nieodnawialnych. Przepisy  europejskie powinny umożliwić do 2030 roku zwiększenie udziału energii  odnawialnej w końcowym zużyciu energii do co najmniej 50% i zwiększenia  oszczędności energii do co najmniej 45% w porównaniu do przewidywanego  zapotrzebowania oraz doprowadzić UE do przejścia na system oparty w 100%  na energii odnawialnej do 2040 r. Ponadto ważne jest, aby nowe  regulacje UE w pełni stosowały zasadę „zanieczyszczający płaci” zapisaną  w traktatach. Tylko dzięki temu nawet sektory, które nie przeprowadziły  dekarbonizacji, przejdą na neutralność klimatyczną. Tylko wtedy  transformacja energetyczna będzie sprawiedliwa i uczciwa wobec obywateli  Europy i świata – mówi Patryk Białas, ekspert ds. sprawiedliwej transformacji Koalicji Klimatycznej, BoMiasto.

Dominik Olędzki rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej

Ekologia - najnowsze informacje