niedziela, 2 maja 2021 10:30

Walka o Małą Puszczę Kleszczowską trwa. Lasów bronią naukowcy

Autor Aleksandra Tokarz
Walka o Małą Puszczę Kleszczowską trwa. Lasów bronią naukowcy

Na odkrycie czekała aż do tej pory. Mowa o Małej Puszczy Kleszczowskiej – miejscu, o które wciąż walczą mieszkańcy. W ostatnich latach zaniepokoiła ich bowiem intensywna wycinka drzew z ulubionych lasów. Wtedy rozpoczęli swoje działania. Teraz pojawia się światełko w tunelu. Czy jest szansa na ocalenie tego miejsca?

Temat wąwozów w Kleszczowie, pod Krakowem, wraca. Twarde stanowisko w sprawie wstrzymania pozyskiwania drewna na terenie objętym wnioskiem o ustanowienie rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska pod Krakowem zajęła Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaapelowała o znaczne ograniczenie działalności gospodarczej na obszarze lasów ochronnych Małopolski, a zwłaszcza terenów podmiejskich. Jak zauważono, wybrane typy lasów, w tym te wodochronne i glebochronne położone w promieniu 10 kilometrów od granic administracyjnych miast powyżej 50,000 mieszkańców oraz wokół uzdrowisk, mają status „lasów szczególnie chronionych”, czyli „ochronnych”.

- Szczególnie wartościowym obiektem kwalifikującym się do pilnego wyłączenia z gospodarki leśnej i objęcia ochroną jest fragment lasów pomiędzy Wąwozem Kochanowskim, Kleszczowem i Nielepicami, którego dotyczy złożony w ramach inicjatywy społecznej wniosek o utworzenie rezerwatu „Mała Puszcza Kleszczowska”. Istniejące dane, choć niekompletne, w tym ekspertyzy wykonane na zamówienie Lasów Państwowych, wskazują na jego ponadprzeciętną wartość przyrodniczą. Podkreślono, między innymi, gniazdowanie na tym terenie sześciu gatunków ptaków, które zgodnie z Dyrektywą Ptasią powinny być chronione przez ochronę siedlisk, i wysokie zagęszczenie innych gatunków ptaków charakterystycznych dla starych lasów. (…) Mając na celu zachowanie wartości przyrodniczych, autorzy ekspertyz rekomendowali objęcie terenu różnymi formami ochrony, podkreślając znaczenie starych drzew, nietypowych formacji skalnych (wąwozy, zacienione skałki) i dużej ilości zgromadzonego martwego drewna – czytamy w dokumencie.

Stanowisko w tej sprawie zajęli także naukowcy z Katedry Bioróżnorodności Uniwersytetu Rolniczego. - Teren projektowanego rezerwatu wyróżnia się pod względem przyrodniczym na tle wyżynnych lasów gospodarczych w województwie małopolskim. Jest to miejsce charakteryzujące się dużym nagromadzeniem form skalnych (wychodnie, wąwozy, nisze), znaczącym udziałem starych, ponad 200-letnich drzewostanów, dużą liczbą drzew biocenotycznych, w tym wielu osobników o wymiarach kwalifikujących je do uznania za pomnik przyrody oraz nagromadzeniem drzew martwych, w tym będących w zaawansowanym stopniu rozkładu. Wszystkie wymienione wyżej składniki ekosystemu są potencjalnymi siedliskami, między innymi, rzadkich gatunków chrząszczy oraz grzybów. (...) Zgromadzone dotychczas dane wskazują, że tereny leśne wchodzące w skład przedmiotowego rezerwatu mają istotne znaczenie dla ochrony przyrody w mozaice obszarów zurbanizowanych Polski południowej. Wartym podkreślenia jest fakt, że obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie doczekał się jak dotąd należytej i od dawna postulowanej ochrony w formie parku narodowego. Utworzenie sieci rezerwatów, której składnikiem będzie „Mała Puszcza Kleszczowska” jest krokiem w kierunku kompleksowej ochrony zasobów przyrodniczych tego regionu - napisano.

Czy to początek dobrych wiadomości? Więcej na temat walki o Małą Puszczę Kleszczowską w artykule:

Czekała na odkrycie aż do tej pory. Trwa walka o Małą Puszczę Kleszczowską
Kleszczów – wioska położona niecałe 15 kilometrów od Krakowa. Ze wszystkich stron otoczona lasami. Z wielu miejsc podziwiać można rozległe panoramy, łącznie z Babią Górą i masywem Tatr. W ostatnich latach mieszkańców zaniepokoiła jednak intensywna wycinka drzew z ich ulubionych lasów. Rozpoczęła się…

Strona inicjatywy: http://ratujmy.org.pl/wawozy/

Petycja: https://www.petycjeonline.com/rezerwat_pod_krakowem

fot. Anna Treit

Ekologia - najnowsze informacje