czwartek, 28 stycznia 2021 07:11

Bochnia: Wiemy, jak będzie wyglądać nabór do klas I na rok szkolny 2021/2022

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Wiemy, jak będzie wyglądać nabór do klas I na rok szkolny 2021/2022

Miejski Zespół Edukacji w Bochni przedstawia informacje dotyczące zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy naborze do klas I w bocheńskich szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Gmina Miasta Bochnia prowadzi 5 publicznych szkół podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Biała 2;
  2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Oracka 6 (szkoła prowadzi oddziały integracyjne, do których przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
  3. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Konfederatów Barskich 27;
  4. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 71;
  5. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. gen. T. Jakubowskiego 12.

ZASADY, TERMINY I KRYTERIA NABORU

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych będzie prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej) w sposób wskazany przez dyrektora szkoły. Wzory formularzy dostępne są w poszczególnych szkołach podstawowych.

Przyjęcie dzieci obwodowych

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji, gdyż są przyjmowane z urzędu – rodzice muszą zgłosić dyrektorowi fakt uczęszczania do tej placówki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez dyrektora szkoły pisemnego Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Sposób pobierania i składania zgłoszenia określany jest przez dyrektora danej szkoły.

Obwody poszczególnych szkół ustalone są w załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/51/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Bochni, od 1 września 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 2081)

Przyjęcie dzieci spoza obwodu

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się tylko wtedy, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszeń, pozostaną wolne miejsca w klasach I w szkole, na które pisemne wnioski o przyjęcie złożą rodzice/prawni opiekunowie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły można składać w okresie od dnia 1 marca do 19 marca 2021 r. do godz. 15:00 do wybranej szkoły.

Sposób pobierania i składania wniosku i załączników określany jest przez dyrektora danej szkoły

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich szkół podstawowych są zawarte w Uchwale Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 802).

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w terminie określonym w Zarządzeniu nr 27/21 Burmistrza Miasta Bochnia. Brak potwierdzenia woli w odpowiednim terminie będzie skutkowało ujęciem dziecka w liście kandydatów nieprzyjętych i utratą miejsca w klasie I.

Rekrutacja uzupełniająca

Szkoła podstawowa, która po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami w klasach I przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Terminy poszczególnych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 27/21 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w poszczególnych szkołach podstawowych.

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr V/51/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Bochni, od 1 września 2019 roku.
  2. Zarządzenie nr 27/21 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  3. Uchwała Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Inf.: UM Bochnia
Fot.: Photo by Element5 Digital on Unsplash

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje