sobota, 14 marca 2020 16:00

Bochnia. W związku z koronawirusem burmistrz wydaje komunikat nr 2 [AKTUALIZACJA]

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia. W związku z koronawirusem burmistrz wydaje komunikat nr 2 [AKTUALIZACJA]

Władze Bochni w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem wydały drugi komunikat na temat aktualnej sytuacji w regionie.

Od dnia 16 marca 2020 r. Urząd Miasta Bochnia zupełnie ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. Poniżej prezentujemy jego treść.

Komunikat nr 2
Burmistrza Miasta Bochnia
ws. pandemii choroby COVID-19 spowodowanej koronawirusem SARS CoV-2

Od dnia 16 marca 2020 r. Urząd Miasta Bochnia zupełnie ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

Informuję Mieszkańców Bochni, że Urząd Miasta Bochnia od poniedziałku 16 marca 2020 roku – do odwołania, będzie pracował w systemie zamkniętym.

W sposób bezpośredni możliwe będzie załatwienie spraw związanych ze zgonem w Urzędzie Stanu Cywilnego, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty pod numerami telefonu:

  • 14 61 49 160 lub poprzez centralę wewnętrzny 160
  • 14 61 49 161 lub poprzez centralę wewnętrzny 161
  • Centrala: 14 61 49 100

Sprawy związane z urodzeniem dziecka, zgłoszenie noworodka można załatwić drogą elektroniczną poprzez stronę obywatel.gov.pl

Klienci Urzędu będą mogli załatwiać sprawy również zdalnie poprzez:

  • platformę elektroniczną ePUAP
  • telefonicznie (wykaz telefonów)
  • poprzez wysyłkę korespondencji pocztą
  • poprzez umieszczenie korespondencji we wrzutni, która jest ustawiona w wejściu do Urzędu Miasta od strony ulicy Kazimierza Wielkiego (Dziennik Podawczy)

Wszelkie szczegółowe informacje nt. Wydziałów i Stanowisk oraz zakresu ich kompetencji, znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta: bochnia.eu/miasto/

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Komunikatem Rządu RP wymagalne terminy na załatwienie sprawa ulegają wydłużeniu.

Burmistrz Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

Kasy Urzędu Miasta nieczynne do odwołania. Opłaty prosimy regulować w Banku lub internetowo na konto Urzędu Miasta:

Bank PEKAO S.A
Nr 82 1240 1431 1111 0010 0293 1790

Odpady komunalne
Nr 76 1240 2294 1111 0010 9633 1975
(na to konto należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Komunikat
Burmistrza Miasta Bochnia
ws. pandemii choroby COVID-19 spowodowanej koronawirusem SARS CoV-2

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła wczoraj, 11 marca pandemię koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 choroba COVID-19 może być określana jako pandemia.

Na posiedzeniu Rządowego Zespołu Kryzysowego zapadła decyzja o zamknięciu wszystkich szkół w całej Polsce od czwartku 12 marca 2020 roku na okres dwóch tygodni.

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podjął następujące kroki:

  1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom,burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z tym, oprócz zawieszenia działań dydaktycznych i wychowawczych należy:

- odwołać wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez Urząd Miasta Bochnia i jego jednostki organizacyjne m.in.

- ograniczyć działalność basenu do utrzymania w odpowiedniej jakości urządzeń i wody, z zakazem wstępu na basen osób z zewnątrz

- wprowadzić specjalne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Bochnia

W miarę możliwości prosimy i zachęcamy do załatwianie spraw w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Poprzez stronę internetową:  http://bochnia.eu/samorzad/urzad-miasta/zalatw-sprawe/epuap/można przeprowadzić większość spraw. Przydatne informacje znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej: http://bochnia.eu/miasto/

Poniżej podajemy wykaz Wydziałów i Stanowisk Urzędu Miasta Bochnia, jednostek organizacyjnych i innych ważnych kontaktów znajdujących się na terenie miasta Bochnia

UWAGA! PROSIMY DZWONIĆ I KONTAKTOWAĆ SIĘ Z POSZCZEGÓLNYMI WYDZIAŁAMI I STANOWISKAMI W SPRAWACH DO ZAŁATWIENIA W URZĘDZIE MIASTA A NIE KORONAWIRUSA!

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA
Centrala: 014 61 49 100
Biuro Obsługi Klienta: 014 61 49 107, wew. 107 Dziennik podawczy
Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich Punkt Obsługi Klienta:
(0-14) 61 49 107 lub wew. 107
(0-14) 61 49 100 lub wew. 100

Kasy Urzędu Miasta
(0-14) 61 49 137 lub wew. 137
(0-14) 61 49 122 lub wew. 122
(0-14) 61 49 138 lub wew. 138

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
(0-14) 61 49 126 lub wew. 126
(0-14) 61 49 129 lub wew. 129
(0-14) 61 49 127 lub wew. 127

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa
(0-14) 61 49 141 lub wew. 141
(0-14) 61 49 142 lub wew. 142
(0-14) 61 49 144 lub wew. 144
(0-14) 61 49 145 lub wew. 145
(0-14) 61 49 146 lub wew. 146

Stanowisko ds. Polityki Mieszkaniowej
(0-14) 61 49 143 lub wew. 143

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(0-14) 61 49 134 lub wew. 134
(0-14) 61 49 135 lub wew. 135
(0-14) 61 49 136 lub wew. 136

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego
(0-14) 61 49 131 lub wew. 131
(0-14) 61 49 132 lub wew. 132

Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
(0-14) 61 49 153 lub wew. 153
(0-14) 61 49 182 lub wew. 182

Urząd Stanu Cywilnego
(0-14) 61 49 161 lub wew. 161

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(-14) 61 49 143 lub wew. 143

WYKAZ TELEFONÓW MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MOPS- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
Tel: 14 615 39 10

SM- STRAŻ MIEJSKA:
Tel: 014 611 84 05, fax: 014 611 03 11

BZUK- BOCHEŃSKIE ZAKŁADY USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o.
Tel: 014 611 80 19, 014 614 91 92

MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ sp. z o.o.
Tel: 014 611 15 01, 014 611 15 02,

Pogotowie ciepłownicze: 014 611 80 11

MPWIK - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Tel:    014 614 95 15, 014 614 95 10,

MDK - MIEJSKI DOM KULTURY
Tel:    014 611 69 35,        

PIMBP - Powiatowa i Miejska BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Tel:    014 612 21 03,        

MCDIM OCHRONKA - Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży „OCHRONKA”
Tel:    014 611 20 89

MUZEUM im. Prof. Stanisława Fischera
Tel:    014 612 24 26,        

MOSIR - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Tele:   014 612 25 40                                  

KP- KRYTA PŁYWALNIA im. Jana Kota
Tel:    014 611 31 19,

SPM ZOZ - Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
Tel:    014 612 29 21, 014 611 70 28,

Poniżej zamieszczamy wytyczne MEN w sprawie zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
Dyrektorze,
• zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
• poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
• poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
• możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
• w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
• uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
• od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
• śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).
Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

ZACHĘCAMY DO UNIKANIA MIEJSC W KTÓRYCH GROMADZI SIĘ DUŻO OSÓB I ZACHOWYWANIA PODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ A SZCZEGÓLNIE CZĘSTEGO MYCIA RĄK!

PRZYDATNE LINKI DO WIARYGODNYCH STRON INTERNETOWYCH GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ INFORMACJĘ O ZAGROŻENIACH, PODJĘTYCH DZIAŁANIACH I METODACH POSTEPOWANIA:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10304843/koronawirus-co-mozna-teraz-zrobic-aby-zachowac-bezpieczenstwo.html

https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje