czwartek, 21 stycznia 2021 15:10

Krakowska "15 dla zwierząt". Obywatelski projekt uchwały złożyło Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków!

Autor Marzena Gitler
Krakowska "15 dla zwierząt". Obywatelski projekt uchwały złożyło Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków!

- Dzisiaj składamy obywatelski projekt uchwały zawierającej kompleksowy program ,,Kraków miastem przyjaznym dla zwierząt” - informuje Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! oraz radny dzielnicowy. W  dokumencie znalazło się 15 postulatów, które mają służyć poprawie życia zwierzat.

Postulaty zawarte w projekcie Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! to  m. in. poprawa sytuacji bezpańskich psów i kotów, przeciwdziałanie bezdomności wśród zwierząt, zapobieganie przemocy i złemu traktowaniu, ochrona zagrożonych gatunków, a także zachowanie bioróżnorodność miejskiego ekosystemu.

- Wymaganą liczbę podpisów udało się zebrać ze sporym naddatkiem - podkreśla radny dzialnicy Zwierzyniec. - Dlatego mamy nadzieję, że nie będzie przeszkód formalnych i  projekt szybko trafi pod obrady miejskich radnych. Akcja jest inicjatywą  Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków!

"Nasze miasto jest miejscem mało przyjaznym dla zwierząt. Wiele wolno żyjących kotów umiera nie doczekawszy się pomocy ze strony człowieka, sporo bezpańskich pupili nigdy nie znajdzie prawdziwego domu, przemoc wobec zwierzaków i ich złe traktowanie często pozostają bez właściwej reakcji, a wskutek degradacji środowiska naturalnego duża część Krakowa zamienia się w biologiczną  pustynię. Projekt uchwały zawiera zarówno daleko idące pomysły służące  kompleksowej poprawie sytuacji zwierząt jak i propozycje dobrych  usprawnień, których wdrożenie może również przynieść spory efekt. Uważamy, że do działań na rzecz naszych braci mniejszych trzeba podejść w  sposób całościowy, bo wiele spraw się ze sobą ściśle łączy" - napisało Stowarzyszenie.

Długą  listę postulatów otwierają propozycje mające na celu poprawę sytuacji   kotów wolno żyjących.

- Wiele bezpańskich czworonogów bez pomocy człowieka umiera w męczarniach. Dlatego postulujemy żeby na stałe wpisać do miejskiego programu walki z bezdomnością zwierząt takie działania  jak chociażby: zakup specjalnych budek, zapewnianie odpowiedniej ilości karmy, która byłaby dystrybuowana przez zweryfikowane osoby opiekujące się skupiskami czworonogów czy udzielanie kotom właściwej pomocy weterynaryjnej. Taka pomoc jest doraźnie świadczona w ramach projektu z budżetu obywatelskiego - mówi Krzysztof Kwarciak. - Mieszkańcy dwukrotnie w głosowaniu wybierali  zgłoszone przeze mnie zadanie ,,Zadbamy o bezdomne koty!”  Zgodnie z  obowiązującymi zasadami okres  realizacji inicjatywy jest jednak  ograniczony tylko do jednego roku, a ciężko przewiedzieć czy projekt  ponownie zostanie wyłoniony. Dlatego działania powinny stać się częścią  miejskiej polityki pomocy bezpańskim zwierzętom. Mimo wielu apeli taka  decyzja dotychczas nie została podjęta. Uchwała ma rozwiązać ten  problem.
Uważamy, że warto  rozważyć możliwość współpracy domów pomocy społecznej ze schroniskami  dla zwierząt. Być może niektóre bezpańskie pupile mógłby zamieszkać w  ośrodkach.Towarzystwo czworonogów umiliłoby życie pensjonariuszom, a psy  i koty znalazłyby swój dom. Praktyczna edukacja o zwierzętach musi być  obecna krakowskich szkołach.  Proponujemy żeby uczniowie odwiedzali schroniska, rozmawiali z  wolontariuszami czy na przykład dowiadywali się jak dokarmiać ptaki żeby  im nie zaszkodzić. Jesteśmy przekonani, że ogłoszenia o psach i kotach  czekających na adopcję powinny być publikowane w należących do miasta  mediach. Chodzi o Dwutygodnik Miejski Kraków.pl, gazetki dzielnicowe,  serwis internetowy miasta itp. Dzięki temu wiele pupili szybciej mogłoby  znaleźć swój dom.

Chcemy żeby krakowski samorząd wykorzystywał  swoje narzędzia do walki z przemocą wobec zwierząt. Projekt zawiera  również regulacje służące poprawie sytuacji koni dorożkarskich. Uważamy  także, że zwierzęta, które zostały potrącone przez samochód muszą  szybciej otrzymywać pomoc. Nie można dopuszczać do sytuacji kiedy  bezbronne stworzenia konają w okropnych męczarniach. Uważamy także, że  miasto nie powinno udostępniać cyrkom gminnych terenów.

Proponujemy  żeby miasto nasadzało rośliny, które mogą stanowić pożywienie dla  zagrożonych gatunków. Dlatego postulujemy wprowadzenie standardów  utrzymania zielenieniu służących zwiększaniu bioróżnorodności  ekosystemu.  

Duży nacisk położyliśmy na rozwiązania, które mają pomóc przetrwać ptakom w mieście. Populacje wielu pożytecznych gatunków  kurczą się. Dlatego trzeba działać szybko. Proponujemy żeby miasto  regularnie prowadziło akcję zakupu i instalacji budek lęgowych. W celu  instancji schronień na obszarach gęsto zurbanizowanych magistrat  powinien nawiązać współpracę ze spółdzielniami i zarządcami budynków.  Duże zagrożenie dla ptaków stanowią niektóre rodzaje szklanych elewacji,  które są dla nich trudne do dostrzeżenia. Dlatego trzeba promować  przyjazne dla ptaków standardy architektury. Należy przeanalizować  możliwość wprowadzenia odpowiednich zapisów do planów zagospodarowania  przestrzennego. Ostre kolce, które są montowane na wielu gminnych  budynkach i elementach małej architektury (np. niektóre wiaty  przystankowe) stanowią duże zagrożenie dla wielu ptaków. Uważamy, że  należy stosować rozwiązanie, które są bardziej humanitarne. Specjalnie  spirale mają taką samą skuteczność, ale nie stanowią zagrożenia dla  ptaków. Łatwo można pogodzić bezpieczeństwo stworzeń z zapewnieniem  porządku.

Uważamy, że warto rozważyć powołanie Krakowskiej Radu  Ochrony Praw Zwierząt. W jej skład weszliby przedstawiciele organizacji  pozarządowych, mieszkańcy zajmujący się zwierzętami, oraz reprezentanci  magistratu, miejskich jednostek oraz radni miasta i dzielnic. Członkowie  zespołu pełnili by funkcje społecznie. Ciało opracowywałoby  rekomendacje, koordynowało działania oraz  stanowiłoby przede wszystkim  płaszczyznę do wymiany doświadczeń i poglądów.

Zwierzaki mają utrudniony dostęp do wody w mieście. Dlatego proponujemy instancje dodatkowych poideł, które mogłyby służyć zarówno domowym pupilom jak i  dzikim stworzeniom. Udogodnienia powinny być obligatoryjnie uwzględniane  przy remontach i tworzeniu parków.

To tylko niektóre z  propozycji. Wiele postulatów stanowi jednocześnie  przykłady spraw, które zostały zaniedbane przez miasto. Kolejne apele  zwierzolubów nie przynoszą efektów, a nowe pomysły nierzadko bywają  blokowane. Większość inicjatyw służącym poprawie sytuacji naszych braci  mniejszych ma charakter oddolny i jest efektem olbrzymiego zaangażowania  mieszkańców.

Pandemia ma zły wpływ na sytuację wielu  zwierzaków.  Dużo pupili otrzymuje pomoc dzięki olbrzymim wysiłkom  organizacji pozarządowych. Sporo stowarzyszeń  i fundacji utrzymuje z  wyłącznie z darowizn. Trudna sytuacja gospodarcza przekłada się na  zmniejszenie otrzymywanych donacji.  W dodatku wielu wolontariuszy,  którzy są studentami nie przyjechało do Krakowa ze względu na nauczanie zdalne nauczenie. Dlatego mniej rąk jest do pomocy.

Wprowadzenie sporej części proponowanych zmian nie będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami. W niektórych sytuacjach wystarczy lepiej gospodarować  środkami, które już są przeznaczone na pomoc dla zwierząt. A koszty  nowych działań będą stanowić mniej niż promil budżetu miasta. W dodatku  wydatki zostałyby zapewne odroczone w czasie. Dlatego  realizacja  propozycji nie powinna stanowić obciążenia dla nadwątlonej  koronakryzysem miejskiej kasy.

Dużo musi się zmienić żeby nasze  miasto stało się miejscem przyjaznym dla zwierzaków. Jednak nawet  najdłuższą podróż trzeba zacząć od pierwszego kroku. Realizacja  postulatów zawartych w uchwale mogłaby poprawić ciężki los wielu  zwierzaków. Nie można być obojętnym na cierpienie żywych stworzeń.  Problemy naszych braci mniejszych nie powinny być traktowane jak sprawy  drugiej, a nawet trzeciej kategorii. Trzeba wreszcie zmienić podejście  samorządu do zwierząt!

Zbiórkę podpisów rozpoczęliśmy na  przełomie sierpnia i września. Nasze plany pokrzyżowała jednak druga  fala pandemii. Ze względu na sytuację praktycznie nie było możliwe  organizowanie akcji ulicznych. Dlatego podpisy zbieraliśmy głownie wśród  naszych znajomych - dodaje Kwarciak.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących realizacji kompleksowego programu ,,Kraków miastem przyjaznym dla zwierząt”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 713 ) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań zmierzających do poprawy sytuacji zwierząt w Krakowie.

§ 2 Postuluję się żeby działania, o których mowa w § 1 obejmowały:

1) Zwiększenie działań miasta na rzecz pomocy wolno żyjącym kotom. Proponuje się  żeby miasto kontynuowało przedsięwzięcia określone projekcie ,,Zadbajmy o bezdomne koty”, który został wybrany przez mieszkańców w budżecie obywatelskim w 2017 roku. Dlatego postuluje się żeby rozszerzyć środki pomocy dla wolno żyjących kotów o:

- coroczny zakup budek;

- zakup odpowiednich ilości karmy, która byłby dystrybuowana przez zweryfikowane osoby opiekujące się skupiskami zwierzaków;

- stałe świadczenie pomocy weterynaryjnej.

2) Regularne zamieszczanie w należących do miasta mediach ogłoszeń o bezdomnych zwierzętach czekających na adopcje. Publikacje dotyczyłyby akcji  prowadzonych przez operatora krakowskiego schroniska dla zwierząt oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe. Do rozpowszechniania informacji warto rozważyć wykorzystanie m. in.:

- portalu internetowego ,,Magiczny Kraków” (www.krakow.pl) oraz miejskich profilów w mediach społecznościowych;

- dwutygodnika miejskiego Kraków.pl oraz biuletynów wydawanych przez dzielnice;

- interaktywnych tablic informacyjnych.

3) Rozszerzenie programów nauczania krakowskich szkół samorządowych w zakresie edukacji o zwierzętach. Zajęcia powinny kłaść większy nacisk na praktyczną wiedzę oraz uczyć empatii. W tym celu postuluje się żeby palcówki oświatowe uwzględniły w swoich działaniach:

-  lekcje o zasadach dokarmiania dzikich zwierząt;

-  naukę podstawowych zasad pomocy rannym zwierzętom;

- wizyty w schroniskach dla bezdomnych zwierząt;

- spotkania z wolontariuszami pomagającym zwierzętom.

4) Uwzględnianie dobra dzikich zwierząt w działaniach związanych z wykonywaniemnowych nasadzeń i utrzymaniem miejskiej zieleni. Rośliny powinny być tak dopierane żeby chociaż część z nich mogła służyć jako pożywienie dla pożytecznych gatunków lub zostać wykorzystana do założenia gniazd. W tym celu sugeruje się  opracowane we współpracy z ekspertami odpowiednich standardów, które służyłyby utrzymaniu różnorodności ekosystemu.

5) Wprowadzanie rozwiązań pomagających przetrwać ptakom  w mieście. W tym celu postuluje się żeby:

- Rozważyć utworzenie kompleksowych programów zakupu i instalacji budek lęgowych dla zagrożonych gatunków.  W celu zwiększenia zakresu działania powinno się pomyśleć o  nawiązaniu współpracy ze spółdzielniami i zarządcami obiektów. Proponuje się aby działania były konsultowane ze specjalistami. Ilość budek  powinna kompensować trudne warunki miejskie, ale nie może zaburzać naturalnej równowagi pomiędzy gatunkami.

- Zrezygnować ze stosowania przez miasto kolców, które ranią ptaki, a gminne budynki i elementy małej architektury proponuje się zabezpieczać przy użyciu alternatywnych szykan. W tym celu pożądane byłoby przeprowadzenie przeglądu wszystkich konstrukcji pod kątem zagrożeń jakie mogą stwarzać dla ptaków.

- Miasto zaangażowało się promowanie standardów architektury przyjaznej dla ptaków. Proponuje  się podęcie  działania na rzecz rezygnacji z niektórych rodzajów szklanych elewacji. Postuluje się analizę możliwości prawnych wprowadzanie takich zapisów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

6) Zaprzestanie udostępniania gminnych nieruchomość na rzecz cyrków dla zwierząt i innych przedsięwzięć związanych z tresurą zwierząt. Apeluje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wydanie stosownych zarządzeń.

7) Poprawę działania systemu pomocy zwierzętom rannym w wypadkach  komunikacyjnych. Postuluje się dokonanie przeglądu procedur w celu usprawnienia obiegu informacji pomiędzy Strażą Miejską, Policją a prywatnym podmiotem, który świadczy usługi ratownicze. Wnioskuje się o przeprowadzenie analizy czy nie jest potrzebne zaangażowanie większych zasobów do udzielania pomocy dla poszkodowanych zwierząt

8) Bliższą współpracę miasta z Policą w celu skuteczniejszej walki ze znęcaniem się nad zwierzętami. Postuluje się rozważenie możliwości współfinansowania przez Gminę Miejską Kraków utworzenia specjalnej komórki, która zajmowałaby się takimi przestępstwami. Wsparcie odbywałby się na podobny zasadach jak chociażby pokrywanie kosztów dodatkowych patroli czy zakupu radiowozów.

9) Wprowadzenie do umów na dostępnie postojów dla dorożek zapisów służących lepszej ochronie praw koni. Postuluje się organicznie czasu pracy zwierząt, ustanowienie zakazu świadczenia usług gdy temperatura powietrza przekracza 23 c oraz likwidację postojów w nasłonecznionych miejscach.

10) Wprowadzenie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Krakowa, w celu lepszej koordynacji działań na rzecz zwierząt oraz poprawy współpracy zainteresowanych podmiotów.  Proponuje się powołanie zespołu, która nazywałby się ,,Krakowską Radą Ochrony Zwierząt. Postuluje się aby  w skład gremium weszli przedstawicie organizacji pozarządowych, mieszkańcy zajmujący się zwierzętami, oraz reprezentanci  magistratu, miejskich jednostek, także radni miasta i dzielnic. Ciało opracowywałoby rekomendacje, koordynowało działania  oraz  stanowiłoby przede wszystkim płaszczyznę do wymiany doświadczeń i poglądów. Członkowie zespołu pełniłby swoje funkcje społecznie. Warto również rozważyć powołanie pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa do spraw ochrony zwierząt. Wskazane jest żeby ewentualne  utworzenie stanowiska było połączone z zmniejszeniem zatrudnienia, aby zmiana nie generowała żadnych dodatkowych kosztów.

11) Podjęcie Działań zmierzających do zwiększenia liczby zaczipowanych psów i kotów. Postuluje się aby rozważyć możliwość zwolnienia z podatku od psów właściciela każdego zaczipowowanego pupila przez okres co najmniej trzech lat liczonych od momentu wykonania zabiegu jeżeli jego koszt został pokryty przez daną osobę.  W miarę możliwości finansowych miasto powinno przeanalizować możliwość  współfinansowania czipowania albo nawet organizowanie takich akcji. Wskazane byłoby  również żeby Urząd Miasta Krakowa zaangażował się w prowadzanie działań o charakterze informacyjnym.

12) Zwiększenie liczby poideł dla zwierząt w mieście. Postuluje się, żeby w miarę możliwości instalacja urządzeń była obligatoryjnie uwzględniana przy remontach i tworzeniu parków. Powinno się korzystać z rozwiązania , które mogłyby również służyć również dzikim zwierzętom.

13) Prowadzenie stałych działań pomagających przetrwać jeżom. Ważne jest rozmieszczanie na terenie miasta domków dla tych stworzeń. Postuluje się aby towarzyszyło temu wyznaczanie ekoster, na obszarze których zaprzestałoby koszenia trawy i grabienia liści. Warto skorzystać z doświadczeń pilotażowych akcji , które już były organizowane na terenie Krakowa.

14) Przeprowadzenie oceny warunku  w jakich przebywają zwierzęta w krakowskim ZOO i ewentualne podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji.  Postuluje się, aby przeanalizować jakie są możliwości zwiększenia wybiegów oraz żeby przedsięwziąć dodatkowe działania zmniejszające monotonie dnia codziennego podopiecznych ogrodu zoologicznego.

15) Rozważanie możliwości współpracy domów pomocy społecznej ze schroniskami dla zwierząt. Być może niektóre bezpańskie pupile mógłby zamieszkać w ośrodku. Towarzystwo czworonogu umiliłoby życie pensjonariuszom, a psy i koty znalazłyby swój dom

§ 3. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przedstawienie Radzie Miasta Krakowa informacji na temat przeprowadzonych działań, w celu realizacji postulatów zawartych w § 1 i 2 do dnia 28 lutego 2021 r. i następnie do 31 grudnia 2021 r. oraz  31 grudnia 2022 r..

§ 4 1.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte w niniejszej uchwale należy rozumieć wyłącznie oraz jedynie jako zalecenie, sugestię, cel, priorytet czy też wskazówkę o charakterze ogólnym.

2.Wskazanie w § 2 działania mają charakter tylko sugesti, które są tylko jedną z możliwości realizacji celu przyjętego w uchwale.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

ad § 2 pkt 1. Na terenie Krakowa egzystują tysiące wolno żyjących kotów. Wiele bezpańskich czworonogów  bez pomocy człowieka umiera. W większości budynków okienka piwniczne są szczelne zamykanie. Z krajobrazu miasta znika dużo miejsc, w których koty często znajdowały schronienie. Dlatego zwierzaki nie mają gdzie się ogrzać, a każda zimna zbiera śmiertelne żniwo.

Sporo mieszkańców opiekuję się wolno żyjącymi kotami. Wielu ludzi dokarmia zwierzaki i zapewnia im opiekę weterynaryjną. Często dzieje się to kosztem dużych wyrzeczeń. ,,Kociarze” nierzadko zajmują się pokaźną gromadką bezpańskich zwierzaków. Opiekunowie muszą zmagać się z wieloma problemami. Przez długi czas oddolnie inicjatywy nie mogły liczyć na znaczące wsparcie miasta. W 2017 toku sytuacja się zmieniała dzięki zgłoszonemu do budżetu obywatelskiemu projektowi ,,Zadbajmy o bezdomne koty” który wygrał głosowanie na poziomie ogólnomiejskim. Mimo początkowych trudności, akcja zakończyła się sukcesem. Na terenie miasta zostało rozstawionych 340 budek, które służą zwierzakom. Wiele bezpańskich czworonogów otrzymało pomoc weterynaryjną. Zakupiono także spory zapas wartościowej karmy. Choć dziania  kosztowały  tylko około 150 tys. zł to efekty były bardzo znaczące. Wraz z końcem 2018 roku zakończyła się realizacja zadania. Dlatego pojawiły się postulaty, aby inicjatywę wpisać do programu walki z bezdomnością zwierząt jako stałe działanie. Pomimo wielu apeli władze miasta nie zdecydowały się jednak na dalsze wsparcie dla pupili.

Na kontynuację inicjatywy nie potrzeba dużych nakładów. Nawet gdyby miasto co roku kupowało tylko 100 budek to stanowiłoby znacząca pomoc. W wielu miejscowościach podobne działania są prowadzone stale.  Na przykład w Gdańsku już od prawie 15 lat tamtejsze władze co roku przeznaczają środki na  zakup domków dla kotów i wsparcie działań mieszkańców opiekujących się zwierzętami. Wyasygnowanie kwoty rzędu 100 tysięcy złotych rocznie pozwoliłoby znacząco zmienić sytuację. Dlatego powinno się wpisać do programu walki z bezdomnością działania, które polegałyby na:

- corocznym zakup budek dla wolno żyjących kotów;

- zakupie odpowiednich ilości karmy dla kotów wolno żyjących, która byłaby dystrybuowana przez zweryfikowane osoby opiekujące się skupiskami zwierzaków;

- stałym świadczeniu pomocy weterynaryjnej dla wolno żyjących kotów.

ad § 2 pkt 2. Miasto powinno pomagać propagowaniu akcji adopcyjnych. Krakowski samorząd dysponuje wieloma środkami komunikacji. Począwszy od miejskich i dzielnicowych gazetek, popularnych profilach w mediach społecznościowych, a skończywszy na elektronicznych tablicach. Warto wykorzystać wspomniane narzędzia do zamieszczania ogłoszeń o zwierzakach czekających na swój dom. Może dzięki temu koszmar wielu pupili szybciej się skończy. Komunikaty miałyby również silny walor edukacyjny. Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy ile psów i kotów czeka na adopcję. Konkretne przykłady dobrze oddziaływałyby na świadomość społeczną. Kto wie może zamieszczane informacje  doprowadziły do refleksji jakieś osoby, które myślą o porzuceniu swoich pupili.

ad § 2 pkt 3. Krakowskie szkoły powinny uczyć empatii do zwierząt. Dzieci muszą wiedzieć więcej o naszych braciach mniejszych. Dlatego obowiązkowo w programach edukacji trzeba uwzględnić wizyty w schroniskach i lecznicach oraz spotkania z wolontariuszami. Uczniowie powinny wynieść ze szkoły wiedzę dotyczącą chociażby zasad dokarmiania ptaków czy pomocy zwierzętom, które uległy w wypadkach. Należy działać na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej. Zmiany mogą być wprowadzone na szczeblu lokalnym. Samorząd ma prawo rozszerzyć programy nauczania.

ad § 2 pkt 4. Wielu gatunkom ciężko jest przetrwać w warunkach miejskich. W naszym mieście coraz mniej obszarów wolnych jest od ingerencji człowieka.  Dlatego wśród zwierząt rośnie konkurencja o pożywienie.  Stworzeniom trudniej jest także znaleźć  odpowiednie schronienie. W efekcie kurczą się populacje niektórych pożytecznych gatunków, co skutkuje zmniejszaniem się różnorodność  miejskiego ekosystemu.  Warto starać się minimalizować negatywne konsekwencje zachodzących zmian. Prostymi działaniami można pomóc przeżyć wielu zwierzakom. Kluczowe znaczenie ma sposób pielęgnacji zieleni. Istotne jest sadzenie roślin, które stanowią naturalne pożywienie dla zagrożonych gatunków. Decydując o wyborze nasadzeń warto też brać pod uwagę, że niektóre pędy są wykorzystywane przez ptaki do budowania gniazd. Duże znaczenie ma sposób utrzymania zielni, na przykład pozostawione kupki liści mogą być schronieniem dla jeży .Trzeba  wprowadzić odpowiednie regulacje. Standardy nasadzeń i utrzymania zielenie powinny zostać opracowane przez ekspertów. Rekomendacje naukowców stanowiłby podstawę do stworzenia  wiążących wytyczny dla miejskich jednostek.

ad § 2 pkt 5. Wielu  pożytecznym gatunkom ptaków ciężko jest przetrwać na terach gęsto zurbanizowanych. Dużym zagrożeniem są często stosowane kolce z bardzo ostrymi zakończeniami. Konstrukcje wniesione przez człowieka nierzadko stają się śmiertelną pułapką. Wraz wycinaniem kolejnych drzew  coraz mniej jest miejsc gdzie zwierzaki mogą założyć gniazda i znaleźć schronienie. Problemem jest także ograniczony dostęp do wody. Ptaki odgrywają kluczową rolę w miejskim ekosystemie. Konieczne są działania, które będą przeciwdziałać zmniejszaniu się populacji pożytecznych gatunków.

W wielu miejscach instalowane są kolce z bardzo ostrymi zakończeniami, które mogą wyrządzić poważną krzywdę ptakom. Stworzenia często nie są wstanie dostrzec zagrożenia. W efekcie umierają one w okropnych męczarniach.  Taka forma protekcji często jest stosowana na wielu należących do miasta elementach małej architektury (np. wiaty przystankowe)  oraz  gminnych budynkach. Istnieją dużo bardziej humanitarne metody odstraszania ptaków, które są równie skuteczne.  Często wystarczą zwykłe szykany. Miasto powinno zrezygnować z rozwiązań stwarzających niebezpieczeństwo. W tym celu postuluje się przeprowadzenie przeglądu wszystkich konstrukcji pod kątem zagrożeń jakie mogą stwarzać dla ptaków.

Duże zagrożenie dla ptaków stanowią niektóre rodzaje szklanych elewacji, które są dla nich trudne do dostrzeżenia. W efekcie zwierzaki zderzają się z budynkami, co często kończy się śmiercią. Miasto powinno zaangażować się w promowanie standardów architektury przyjaznej dla skrzydlatych stworzeń. Należy przeanalizować możliwość wprowadzania stosownych regulacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Akcje pomocy ptakom muszą być organizowane regularnie. Działania miasta powinny obejmować zakup i instalacje budek lęgowych. Schronienia warto  rozmieszczać przede wszystkim na obszarach gęsto zurbanizowanych. W tym celu magistrat winien nawiązać współprace ze spółdzielniami i zarządcami budynków. Trzeba również  pomyśleć o montowaniu budek na gminnych obiektach. Działania powinny być konsultowane  ze specjalistami. Ilość schronień musi kompensować trudne warunki miejskie, ale nie może zaburzać naturalnej równowagi pomiędzy gatunkami.

ad § 2 pkt 6. Miasto nie powinno udostępniać swoich terenów cyrkom, w których występują zwierzęta. Rozrywka ludzi okupiona jest cierpieniem naszych braci mniejszych. Tylko silne bodźce są wstanie złamać naturalne instynkty stworzeń. Dlatego tresura prowadzona jest często w brutalny sposób. Same pokazy również wiążą się z udręką. Wiele państw i miast w Europie zakazało występów zwierząt w cyrkach. Kraków powinien wreszcie dołączyć do tej awangardy. Co prawda samorządy obecnie nie dysponują uprawnieniami do wprowadzenia restrykcji, które dotyczyłyby prywatnych gruntów. Miasto może jednak określać zasady udostępniania terenów gminnych. Dlatego władze lokalne mają instrument żeby  bardzo ograniczyć lub wręcz wyeliminować działalność cyrków po przez wprowadzenie regulacji zakazujących najem lub ustaleniu stawek na bardzo wysokim poziomie.

ad § 2 pkt 7. W naszym mieście wiele zwierząt kończy swoje życie pod kołami aut. Ranne stworzenia czasem konają w okropnych męczarniach nie doczekawszy się żadnej pomocy. Często jest to efekt obojętności ludzi, którzy nie zgłaszają wypadków. Można jednak lepiej zorganizować system reagowania na zdarzenia z udziałem zwierząt.  Czas reakcji służb powinien być szybszy. Obecnie za pomoc jest odpowiedzialna Straż Miejska. Jednostka przekazuje informacje prywatnemu podmiotowi, który jedzie na miejsce i prowadzi dalsze działania. Obieg informacji nie zawsze jest sprawny. Szczególnie jeżeli w przekazaniu zgłoszenia pośredniczą jeszcze inne służby np. Policja. Dlatego konieczny jest przegląd procedur i lepsza koordynacja działań. Być może należy również zaangażować większe zasoby do pomocy zwierzętom.

ad § 2 pkt 8. Przemoc wobec zwierzaków jest dużym problemem.  Nie brakuje sadystów, którzy sprawiają cierpienie naszym braciom mniejszym. Policja często traktuje takie sprawy jako przestępstwa niższej rangi.  Małe zaangażowanie mundurowych często tłumaczone jest brakami kadrowymi. Miasto może współfinansować  działania Policji. Na tej zasadzie samorząd pokrywa koszty dodatkowych patroli czy kupowane są nowe radiowozy. Dlatego Kraków powinien wystąpić z inicjatywą stworzenia w ramach Policji komórki, która by się zajmowała tylko przestępami wobec zwierząt i środowiska.  Pokrycie kosztów kilku etatów nie stanowiłoby dużego kosztu dla miasta, a rezultat mógłby być naprawdę duży. Tym bardziej, że efektywność obecnie wydawanych środków na bezpieczeństwo w niektórych przypadkach budzi wątpliwości. Dlatego  można by przekserować część pieniędzy na działania służące ochronie praw zwierząt.

ad § 2 pkt 9. Konie, które ciągną dorożki nierzadko eksploatowane są do granic wytrzymałości. Zdarza się ,że zwierzaki kończą swoje życie na krakowskich ulicach umierając z wycieńczenia. Dla niektórych woźniców liczyć się tylko zysk. A stworzenia bywają traktowane jak element dorożki.

Miasto ma instrumenty, żeby ograniczyć patologiczne praktyki. Dorożkarze, aby świadczyć usługi przy wykorzystaniu gminnej infrastruktury muszą zawrze umowę z gminą, która reguluje zasady prowadzenia działalności. Do poprawy sytuacji konieczne jest wprowadzeni regulacji ograniczających czas pracy koni.  Nie powinny one być również wykorzystane podczas upałów, a wszystkie postoje należy zlokalizować w zacienionych miejscach. Ważne jest także skuteczna egzekucja przyjętych zasad.

ad § 2 pkt 10. Wielu mieszkańców działa na rzecz zwierząt. Sporo osób wkłada dużo serca w niesienie pomocy naszym braciom mniejszym. Powstają organizacje pozarządowe i zawiązują się grupy nieformalne. Dzięki oddolnym inicjatywą udaje się uratować dużo zwierząt. Współpraca pomiędzy miastem, a aktywistami nie zawsze układa się jednak dobrze.  Często szwankuje komunikacja, co prowadzi do wielu nieporozumień. Konieczna jest zmiana sytuacji. Dzięki lepszej kooperacji działania mogłyby być dużo efektywniejsze.  Dlatego potrzebne jest miejsce, które mogłoby stanowić płaszczyznę dialogu. Warto rozważyć powołanie Krakowskiej Rada Ochrony Praw Zwierząt. Członkowie zespołu pełnili by funkcje społecznie. Dlatego powołanie ciała nie generowałoby kosztów. Gremium działalno by na podobnych zasada jak Rada Budżetu Obywatelskiego czy Krakowska Rada Równego Traktowania. W jego skład weszliby przedstawicie organizacji pozarządowych, mieszkańcy zajmujący się zwierzętami, oraz reprezentanci  magistratu, miejskich jednostek oraz radni miasta i dzielnic. Ciało opracowywałoby rekomendacje, koordynowało działania oraz  stanowiłoby przede wszystkim płaszczyznę do wymiany doświadczeń i poglądów. Warto również rozważyć utworzenie pełnomocnika prezydenta ds. ochrony zwierząt. W strukturze miasta przydałby się osoba, któryby pełniłaby rolę swoistego rzecznika praw naszych braci mniejszych. Utworzenie instytucji nie musiałoby wiązać się z dodatkowymi kosztami gdyby zostało powiązane z reorganizacją Wydziału Kształtowania Środowiska. Przy racjonalnym wprowadzeniu zmian koszty administracyjnego mogłoby zostać utrzymane na podobnym poziomie, a nawet ulec zmieszeniu.

ad § 2 pkt 11. W wielu miastach samorządy regularnie organizują akcje czipowania psów i kotów.  Możliwość łatwiej identyfikacji pupili ma kluczowe znacznie w przypadku ich zaginięcia.  Dużo osób nie decyzje się  jednak na wykonanie zabiegu. Wśród sporej rzeszy ludzi panuje błędne przekonanie, że będą wstanie zapobiec ucieczce. Wskutek trudnych do przewidzenia zdarzeń zwierzaki czasem znikają bez śladu, co może się zdarzyć nawet przy najlepszej opiece. Czipowanie jest ważnym elementem walki z bezdomnością, a także pomaga  przeciwdziałać porzucaniu zwierząt. Miasto powinno wprowadzić system zachęt do wykonania zabiegu. Warto pomyśleć o zwolnieniu z podatku od psów właścicieli każdego zaczipowowanego pupila przez okres co najmniej trzech lat liczonych od momentu wykonania czynności jeżeli ich koszt zostały pokryte przez daną osobę . W miarę możliwości finansowych miasto powinno rozważyć współfinansowanie zabiegów albo nawet organizowanie takich akcji . Wskazane byłoby  również żeby magistrat zaangażowało się w prowadzanie działań informacyjnych.

ad § 2 pkt 12. Na terenie naszego miasta mało jest poideł dla zwierząt. Udogodnienia powinny być obligatoryjnie uwzględniane przy remontach i tworzeniu parków. Doposażenie przestrzeni już urządzonych w wielu wypadkach nie powinno stanowić również problemu.  Urządzenia byłby także bardzo pomocne dla właścicieli czworonogów. Na rynku jest dostępnych sporo rozwiązań, które mogą również służyć dzikim stworzeniom co ułatwiałoby im przetrwanie na terenach gęsto zurbanizowanych.

ad § 2 pkt 13. Jeże są ważnym elementem ekostyemu.  Ciężko jest im  jednak przetrwać trudnych w warunkach jakie stwarza miasto. Dlatego w wielu miejscach w Polsce instaluje się domki dla tych sworzeń. Wokół schronień często wyznacza są także ekosfery na obszarze, których trawa nie jest koszona i nie graby się liści. W Krakowie organizowano również podobne akcje. Działania miały charakter pilotażowy i ich skala nie była duża. Pomoc jeży powinna mieć regularny charakter, a jej zakres należy zwiększyć.

ad § 2 pkt 14. Wiele stworzeń w ZOO spędza większość swojego życia na stosunkowo nie dużych wybiegach. Zwierzęta, które w środowisku naturalnym bytują czasem na obszarach liczących dziesiątki kilometrów kwadratowych muszą zadowolić się powierzchnią kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Często można usłyszeć o planach sprowadzenia do ogrodu zoologicznego nowych gatunków. Rzadko pojawia się jednak temat poprawy warunku zwierząt, które już tam mieszkają. Konieczna jest analiza sytuacji. Warto zastanowić czy nie można by chociaż trochę powiększyć wybiegów albo wprowadzić dodatkowych atrakcji dla zwierząt, aby zmniejszyć monotonię ich dnia codziennego. Dla każdego  stworzenia zamknięcie w niewoli będzie wiązało się z cierpieniem. Można jednak strać się poprawić warunki bytowania.

ad § 2 pkt 15. Warto rozważyć możliwość współpracy domów pomocy społecznej ze schroniskami dla zwierząt. Być może niektóre bezpańskie pupile mógłby zamieszkać w ośrodku.  Towarzystwo czworonogu umiliłoby życie pensjonariuszom, a psy i koty znalazłyby swój dom. Korzyści byłyby obopólne.

Skutki finansowe dla budżetu miasta Krakowa:

Wprowadzenie sporej części proponowanych zmian nie będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami. W niektórych sytuacjach wystarczy lepiej gospodarować środkami, które już są przeznaczone na pomoc dla zwierząt. A koszty nowych działań będą stanowić mniej niż promil budżetu miasta. W dodatku wydatki będą odroczone w czasie. Dlatego  realizacja propozycji nie powinna stanowić dużego obciążenia budżetu miasta Krakowa.

Galeria:

Opis postulatów projektu "Kraków Miastem Przyjaznym Dla Zwierząt"

zobacz też:

Czy powstanie Krakowska Rada Ochrony Praw Zwierząt?
Powstanie Rady postuluje Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! oraz radny dzielnicowy. Stowarzyszenie opracowało obywatelski program ,,Kraków miastem przyjaznym dla zwierząt” i rozpoczyna zbiórkę podpisów pod swoim projektem.
Zadbajmy o bezdomne zwierzaki!
W wielu schroniskach zwierzaki męczą się w ciasnych klatach, marzną na mrozie i nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Dla niektórych gmin bezdomne psy i koty są tylko problemem, którego włodarze chcą pozbyć się jak najniższym kosztem. Każdej zimy umiera wiele pupili. W Krakowie sy…

Ekologia - najnowsze informacje