poniedziałek, 9 listopada 2020 06:59

Od dziś uczniowie pracują zdalnie. Szkoły jednak pozostają otwarte. Dlaczego?

Autor Mirosław Haładyj
Od dziś uczniowie pracują zdalnie. Szkoły jednak pozostają otwarte. Dlaczego?

Decyzją rządu od dzisiaj (9 listopada) do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.

Ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zostało przedłożone do 29 listopada. Od dzisiaj zajęcia w trybie zdalnym maja również najmłodsi uczniowie podstawówek.

Nie oznacza to wcale zamknięcia placówek. W świetlicach szkolnych zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których opiekunowie są bezpośrednio zaangażowani w walkę z koronawirusem.

Stacjonarnie funkcjonują również oddziały przedszkolne znajdujące się w szkołach podstawowych. W związku z egzaminami ósmoklasisty i maturalnymi w szkołach dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum. W szkole będzie również możliwe przeprowadzanie olimpiad, turniejów i konkursów.

Normalnie pracują również szkoły podstawowe specjalne i szkoły ponadpodstawowe specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektor szkoły decyduje o trybie nauczania w przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Podobnie wygląda kwestia szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych. Tutaj dyrektorzy są zobowiązani do zorganizowania nauczania w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, którzy nie są w stanie realizować nauczania na odległość.

Dopuszczono możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

W przypadku braku możliwości organizowania zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w formie zajęć praktycznych prowadzonych online uczniowie odbędą je stacjonarnie. Podobnie część zajęć praktycznych będzie organizowana w szkołach dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dano również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo egzamin zawodowy.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: MEN

Polska

Polska - najnowsze informacje