czwartek, 11 marca 2021 14:53

Wspaniałe wieści z Małopolski! Radni skrócili okres polowań na 8 gatunków ptaków

Autor Marzena Gitler
Wspaniałe wieści z Małopolski! Radni skrócili okres polowań na 8 gatunków ptaków

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę  w sprawie skrócenia okresu polowań na osiem gatunków ptaków z listy łownych: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną. Uchwałę przyjęto niemal jednogłośnie.

10 marca sejmik małopolski przyjął uchwałę w sprawie skrócenia okresu polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną na terenie województwa małopolskiego w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Soły, Dolina Dolnej Skawy i Stawy Zatorskie w Brzeszczach.

- Ta uchwała jest bardzo ważna, ponieważ przedmiotowe obszary stanowią ostoję różnorodnej i licznej grupy gatunków ptaków wodno-błotnych, lęgowych oraz migrujących. Stwierdzono na ich terenie lęgi co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 12 gatunków z „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Skrócenie okresu polowań następuje poprzez przesunięcie jego rozpoczęcia z 15 sierpnia na 15 września każdego roku, co jest bardzo ważne dla ochrony ekosystemu. Na obszarach Natura 2000 w Dolinie Dolnej Soły, Dolinie Dolnej Skawy i Stawach Zatorskich w Brzeszczach liczebność lęgowych populacji czernicy i głowienki w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat spadła o ok. 75%. Głowienka z uwagi na silny spadek liczebności została uznana za gatunek zagrożony wyginięciem w skali globalnej.

Decyzję radnych chwali Koalicja Niech Żyją! - organizacja, której celem jest objęcie dzikich ptaków ochroną i zakaz polowań. "Wspaniałe wieści z Małopolski! Jest precedens w sprawie ograniczenia polowań na ptaki na Stawach Zatorskich, a co za tym idzie i w innych, cennych ostojach Natura 2000!" - skomentowała na swojej stronie na Facebooku.

Jak informuje organizacja na Stawach Zatorskich w Brzeszczach "komercyjne polowania organizowane tam od niepamiętnych lat przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie w szczycie sezonu lęgowego budziły gorący sprzeciw wielu środowisk ornitologów, ptasiarzy, przyrodników i zwykłych ludzi. Stała presja łowiecka na Stawach Zatorskich miała bardzo niekorzystny wpływ na gniazdujące ptaki. Wiele z nich wyprowadza lęgi i wychowuje potomstwo jeszcze w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu. Na stawach stwierdzano w tym okresie lęgi rybitwy białowąsej, perkoza dwuczubego, perkozka, a także wodzące, czasem jeszcze tygodniowe pisklęta - czernice, głowienki i łyski z lęgów powtarzanych. Zakłócanie lęgów stanowi naruszenie przepisów Dyrektywy ptasiej, która zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyeliminowania polowań na ptaki łowne w okresie wychowu młodych i w czasie trwania poszczególnych faz reprodukcji.

W przypadku gatunków wędrownych zakazane winny być polowania w okresie ich reprodukcji lub ich powrotu do miejsc wylęgu. Dodatkowo dyrektywa ta zakazuje umyślnego płoszenia ptaków, szczególnie w okresie lęgowym, jeśli może to zaszkodzić ich ochronie. Mimo wymogów ochronnych, na stawach w okresie lęgowym regularnie odbywają się wielogodzinne polowania, z użyciem psów aportujących i kajaków do płoszenia ptaków, co powoduje długotrwały stres zarówno u ptaków dorosłych jak i ich piskląt.

Polowania płoszą ptaki z gniazd (rybitwy białowąse), co może doprowadzić do wychłodzenia jaj i śmierci piskląt, a także spowodować omyłkowe zabijanie, w czasie podrywania się dorosłych osobników do lotu. W czasie wielogodzinnego polowania aportujące psy, jak i naganiające kajaki rozbijają ptasie rodziny, ponieważ dorosłe ptaki nie mogą karmić swoich piskląt, ogrzewać ich ani chronić przed drapieżnikami.

Tego sukcesu by nie było bez mrówczej pracy specjalistów i  ornitologów: Agaty Brzezińskiej z Fundacja Aquila, dr Damiana Wiehle, dr Mateusza Ledwonia oraz nieugiętego Pawła Malczyka z Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz wielu aktywistów i aktywistek Ruchu Antyłowieckiego, którzy od kilku lat poświęcali swój czas, energię i środki na społeczny monitoring zatorskich polowań."

Wspaniałe wieści z Małopolski! Jest precedens w sprawie ograniczenia polowań na ptaki na Stawach Zatorskich, a co za tym...

Opublikowany przez Niech Żyją Środa, 10 marca 2021

Przyrodnicy od lat zabiegają aby w ogóle wyłączyć Stawy Zatorskie z polowań. Stworzone i utrzymywane przez człowieka stawy przy Zatorze są jednymi z najstarszych obszarów hodowli karpia w Polsce, a także jednymi z największych (dla przykładu jeden z kompleksów stawowych – Przeręb to 23 stawy o łącznej powierzchni ponad 460 ha, a Kompleks Spytkowice, do którego należy też najstarszy Kompleks Kasztelan to ponad 500 ha!). Dziś są to także tereny niezwykle atrakcyjne turystycznie.

10 powodów dla których musisz odwiedzić Dolinę Karpia
Zachodnia Małopolska jest królestwem karpia. Karpia hodowano tu od czasów Kazimierza Wielkiego, a tereny w dolinie Wisły i Skawy stworzyły doskonałe warunki do zakładania w tym miejscu stawów hodowlanych. Dziś zatorski karp jest rybą poszukiwaną i cenioną przez smakoszy ryb w całej Polsce.

Ekologia - najnowsze informacje